Menu

آيا ما راه را پيدا كرده ايم كه در راه باشيم ؟!خودمان از روز اول كارى كرديم كه نتيجه اش اين شد كه ما ذليل و خوار باشيم آيا ما راه را پيدا كرده ايم كه در راه باشيم ؟!خودمان از روز اول كارى كرديم كه نتيجه اش اين شد كه ما ذليل و خوار باشيم و كفار عزيز و آقاى ما باشند و از پول نفت و ثروت هاى خودمان بر ما تصدق كنند، و ما در راه اميال آن ها هر وقت كه بخواهند قربانى شويم .

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا