Menu

قم علاوه بر اين‌که نيازمند تحصيلات علوم است، تقوا هم مي‌خواهد، تزکيه هم مي‌خواهد، تهذيب هم مي‌خواهد. و ان شاء الله با هر دو جهت آشنا باشيد و به هر دو جهت موفق شويد که اگر موفق شديد، آن وقت مي‌بينيد که نداي شرق و غرب برايتان خطر نيست، فرهنگ شرق و غرب ذره‌اي در وجود شما تأثير ندارد. قم علاوه بر اين‌که نيازمند تحصيلات علوم است، تقوا هم مي‌خواهد، تزکيه هم مي‌خواهد، تهذيب هم مي‌خواهد. و ان شاء الله با هر دو جهت آشنا باشيد و به هر دو جهت موفق شويد که اگر موفق شديد، آن وقت مي‌بينيد که نداي شرق و غرب برايتان خطر نيست، فرهنگ شرق و غرب ذره‌اي در وجود شما تأثير ندارد. مؤمناني که با دستگاه خدا آشنا هستند، شرق و غرب نمي‌تواند در ايمان آن‌ها رخنه‌اي وارد کند. همه با توفيقات الهي موفق باشيد.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا