Menu

مبدأ همة حوادث جهاني، نفس بشري است که همان شيطان است. نفوس به حسب افراد، مهلک افراد است و به حسب اجتماع هم، همين بساطي است که مي‌بينيد. مبدأ همة حوادث جهاني، نفس بشري است که همان شيطان است. نفوس به حسب افراد، مهلک افراد است و به حسب اجتماع هم، همين بساطي است که مي‌بينيد. از ابتدا آتش مال انسان بوده است. گياهان آتش ندارند. اين آتش مهلک، مال اين انسان است.
اين‌که در روايات آمده است که «کسي که خود را شناخت خدا را شناخته است» ، يعني خودش را بشناسد که مبدأ همة فجايع است. همة فجايع و حادثه آفريني‌ها مال اين بشر است. دروغ‌ها مال اين بشر است، تهمت‌ها مال اين بشر است، سفّاکي‌ها، هتّاکي‌ها، قتل نفس‌ها، مال اين بشر است. فحشا و منکرات، مال اين انسان است. ملائکه اين طور نيستند، اين انسان است که حادثه آفرين است.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا