Menu

شخصى از پدرش نقل مى كرد كه كسى نزد مرحوم آقا سيد عباس شاهرودى  آمد تا ده هزار تومان وجوهات به او بپردازد، ايشان قبول نكرد، نزد پدر من آمد كه واسطه شود

شخصى از پدرش نقل مى كرد كه كسى نزد مرحوم آقا سيد عباس شاهرودى  آمد تا ده هزار تومان وجوهات به او بپردازد، ايشان قبول نكرد، نزد پدر من آمد كه واسطه شود تا ايشان قبول كند، ولى آقا سيد عباس به پدرم فرموده : حال كه اصرار داريد وجه را قبول مى كنم ، ولى نزد شما باشد و به هر كس كه حواله داده شد بپردازيد . پدرم قبول كرد و پول ها نزد پدرم بود و ايشان اشخاصى را به پدرم حواله مى داد . تا آن كه روزى به دكان پدرم آمد و پرسيد: آيا از پول ها چيزى باقى مانده است ، يا خير . و پدرم گفت : نه خير، تمام شده است .

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا