Menu

میرزا جوادآقا ملکی تبریزی استاد حضرت آیت الله خمینی(رحمه الله) در مجلسی حضور داشتند که غیبتی صورت گرفت، ایشان دفاع کردند ولی سودی نبخشید از مجلس بیرون آمدند میرزا جوادآقا ملکی تبریزی استاد حضرت آیت الله خمینی(رحمه الله) در مجلسی حضور داشتند که غیبتی صورت گرفت، ایشان دفاع کردند ولی سودی نبخشید از مجلس بیرون آمدند و فرمودند: این مجلس چهل روز مرا عقب انداخت. بله ایشان می فهمیدند که یک گناه چقدر اثر دارد، چون خودشان را تزکیه کرده بودند.

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا