Menu

مصاحبه مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی در خصوص آقانجفی اصفهانی

من یک مطلبی از آقاشیخ محمدتقی خوانساری شنیدم ایشان میگفتند نظر به اين‌که مرحوم آقانجفی (شیخ محمدتقی) متمول خیلی بودند یکی از اوقاتی که برده بودند ایشان را به تهران، خیلی طول کشیده بود، یعنی پنج شش ماه طول کشیده بود، به صدر اعظم گفته بودند من درس و بحث دارم، کار دارم میخواهم به اصفهان بروم چرا نمی گذارید بروم؟
صدر اعظم گفته بود می خواهید حقیقت امر را به شما بگویم. اين‌که نگهداری شما در تهران طول کشیده است نه تقصیر من است و نه تقصیر شاه!! بلکه زیر سر روس است.
آقا می فرمایند خدایا مرا با روس چکار؟ روس را با من چکار؟
روسها به ایران طمع داشتند و چون احتمال می دادند از ناحیه ایشان غوغایی بشود و ملت بلوایی بکنند لذا ایشان نباید در اصفهان باشند. و ایشان را نگه داشتند
ایشان اشک در چشمشان آمد که البته بعد ژاپن گلاویز روس شد و روسها سربازانشان را از مرز ایران بردند و آقانجفی هم به اصفهان برگشتند.
یک همچه اشک چشمی یک همچه اثری داشت و اين تزارها به یک همچه مصیبتی دچار شدند.
همچنین پدرم نقل میکردند، یکبار که به اصفهان رفتم، و به مسجدی که ایشان درس میگفتند وارد شدم، ایشان مشغول درس دادن بودند. یکی از اصحاب که در حلقه درس ایشان بود، شروع به اعتراض کرد و اين اعتراض طول کشید، ایشان همین طور سرش پایین بود و گوش میداد و گوش میداد.
مرحوم آقانجفی بعد از مدتی سربرداشتند و گفتند حالا اجازه میدهید من حرف بزنم؟
عجب حوصلهای اين مرد داشته است! هیچ اوقاتش تلخ نمیشده است.
سؤال: رابطه ایشان با شیخ فضلالله نوری چگونه بوده است؟
شیخ فضلالله نوری که مخالف بوده با مشروطه! از طرف آقانجفی نامهای برای شیخ فضلالله ارسال شده که من در اخبار آخرالزمان دقت کردهام و دیدهام که یک شیخ کشته میشود و نگرانم که شما باشید.
شیخ فضلالله نوری جواب داده بود امیدوارم که من باشم.

 

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا