Menu

منبع: بیت معظم له

آیت الله میرزافضل الله نصیرالاسلامی فرزندمیرزامحمدکریم(معروف به صدرالشریعه)درسال1319ه.ق درروستای دهنو صمصام جاپلق(حدفاصل میان شهرستانها الیگودرزوخمین)بدنیا آمده مادرایشان بانوی مومنه ای بنام زبیده خانم دخترمیرزا  بوده است.
درسن کمتراز20سالگی درزادگاه خود ودرمحضرپدربزرگواروعموی فاضل خود آیت الله میرزامحمدباقرمقدمات علوم دینی رافراگرفت سپس برای تکمیل تحصیلات به سلطان آباد(اراک فعلی)مهاجرت نمود وازمحضردروس علمی واستادان بنام آنجا همچون آیت الله حاج شیخ محمدسلطان آیت الله حاج آقا مصطفی محسنی وآیت الله حاج آقاحسن فرید محسنی ودیگران بهره مند گردید.,
ایشان با نبوغ علمی وتقوای نفسانی و تایید مجتهدین اراک درسن 35سالگی موفق به اخذ درجه اجتهاد گردیده و ازمجتهدین بنام اراک گردید وپس ازآن درشمارمدرسین عالی رتبه حوزه علمیه اراک گردید.
آیت الله میرزا فضل الله پس ازوفات حاج شیخ جعفر شیثی   بنابروصیت خود شیخ جعفرمتولی وسرپرست مدرسه علمیه حاج محمدابراهیم خوانساری دراراک رابرعهده گرفت وضمن تدریس در حوزه درمسجد مدرسه نیزبه اقامه نمازجماعت پرداخت وتاپایان عمرشریف خود به تدریس سطوح عالی فقه واصول حوزه ومدیریت مدرسه واقامه نماز اشتغال داشت.
ازمحضرایشان بسیاری کسب فیض نمودند که ازجمله آنها:آیت الله حاج شیخ محمدتقی ستوده ،               آیت الله سیدعلی میریحیی اراکی وسیدکاظم میریحیایی وشیخ مهدی عظیمی وحاج میرزا احمدنصیرالاسلامی  ،شیخ علی اصغرقاضی زاده(داماد ایشان ومدیرفعلی مدرسه علمیه)و...میباشند.
آیت الله میرزافضل الله با علمای بزرگ اراک روابط بسیار نزدیکی داشتند وازجمله دوستان ایشان آیت الله میرزا یحیی ابوطالبی ودیگران بودند.
ایشان درماه های مبارک رمضان درمسجد مدرسه درس اخلاق می گفتند وبسیاری از طلاب ومردم دردرس ایشان حضورپیدا کرده وبهره مند میشوند.
ایشان ازقیام حضرت امام خمینی درمحافل ومجالس حمایت می کرد بطوریکه اعتراضات ایشان به دستگیری حضرت امام خمینی دراسناد محرمانه ساواک موجود میباشد.
شرح حال ایشان دربسیاری از منابع وکتب آمده ازجمله درکتاب مفاخراستان مرکزی وکتاب برآستان خوبان وکتاب گنجینه دانشمندان وکتاب دانشنامه فرزانگان وعلماء کمره وجاپلق و.....آمده است.
بطوریکه مرحوم رازی    درگنجینه دانشمندان آورده است:
آقای حاجی میرزافضل الله نصیرالاسلامی ازعلماء مبرز ومحترم اراک است و معظم له           ازدانشمندان موصوف به فضل وتقوی اراک ومورد علاقه وارادت مردم آن سامان میباشند.
در کتاب نامهای ماندگار آمده است:
آیت الله نصیرالاسلام عالمی بود فروتن وبی ادعا ودر  عین حال لایق ومدبرکه با تسلط کامل مدرسه را اداره می کرد وبدون خستگی به طورمرتب به تدریس می پرداخت ودرجلسات با فایده وی تعدادی ازطلاب واهل علم حضور می یافتند.
ایشان که عمر پر برکت خود را وقف ترویج مکتب اهل بیت(ع) وتربیت طلاب علوم دینی  در مدرسه  
حاج محمد ابراهیم نموده بودند دراواخر  عمر آثارو کتابخانه خود را وقف این مدرسه نمودند.  
این عالم ربانی سرانجام درسن76 سالگی در1396ق   قمری دعوت حق را لبیک گفته وبا توجه به محبوبیت زیادی که بین مردم اراک داشتند تشییع جنازه باشکوهی ازایشان به عمل آمده وبااحترام فراوان درجوار آرامگاه حضرت آیت الله العظمی سلطان العلماء استاد خود دفن گردید.وهم اکنون نیز مرقد ایشان زیارتگاه مشتاقان علم وتقوا می باشد.
ایشان با بانوی مومنه بنام بتول خانم غیابی که اصالتا خوانساری بوده وفرزند آقا میرزا فرزند آخوند ملا عبدالله خوانساری ازدواج نموده وحاصل آن4دخترو3پسر میباشد.
ازایشان آثاری به فارسی وعربی در فقه واصول باقی مانده است . مکاتبات ایشان با مراجع وقت از جمله آیت الله حکیم موجود می باشد.

 

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا