Menu

ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله شیخ عباس اخوان صدر
مصاحبه اختصاصی سایت وارثون با آیت الله حاج شیخ عباس اخوان صدر پیرامون شخصیت آیت الله شاه آبادی/حضرت آیت الله شاه آبادی از نظر امام خمینی (ره)

حضرت آیت الله شاه آبادی از نظر امام خمینی (ره)

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا