Menu

ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله سید احمد نجفی

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله سید احمد نجفی

ادامه مطلب...

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله میرزا علی آقا فلسفی

ادامه مطلب...

راه اندازی ویژه نامه اخلاقی از حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی

ادامه مطلب...

حضرت آیت الحق شیخ محمد جواد انصاری همدانی

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الحق شیخ محمد جواد انصاری همدانی و شاگردانشان

ادامه مطلب...

حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی

ادامه مطلب...

میرزا احمد سیبویه

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله میرزا احمد سیویه

ادامه مطلب...

حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی

ادامه مطلب...

راه اندازی ویژه نامه اخلاقی از حضرت آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی

ادامه مطلب...

حضرت آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی

راه اندازی ویژه نامه تصویری حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی

ادامه مطلب...

حضرت امام حسن عسکری:
فقر با ما ، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست.
و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست.
و ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد.
و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد.
و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید.
پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود.
و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت.

برو بالا